Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-64v

Jan soen wilner (wijlen) Jan Nouwen een stuck erffs tot weijen liggende hem toebehorende twee lopensaet ende twee roijen vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt daer eenen waterlaet doir gaet tussen erffe Jan Jan Nouwen soen deen sijde ende tussen erffe Gerit Gijben soen van Boerden dander sijde streckende vande erffe Aerts van Riel totter erffe Peeter soen wilner (wijlen) Willem sBeren en welck stuck erffs voirs Jan voirs gecocht ende gecregen heeft tegen Peeter soen wilner (wijlen) Willem sBeren ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) supportavit (heeft overgegeven) Peeter soen wilner (wijlen) Willem sBeren simul cum literis et toto iure (samen met de brieven en al het recht) et promisit super se et bona sua habita et habenda (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te haude ende commer van sijne wege aff te doen datum den tweelfde? februarij anno xxii scabini Vermee ende Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832