Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-64v

Willem soen wilner (wijlen) Willem Jan Mutsaerts heeft geloeft als een principael sculder hem te gheven te gelden ende te betalen Willem Mathijs van Gorp thijen lopen rogge jaerlicx ende erffelicx pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck lants vijftalff lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Steene Camer tussen erffe Hanrick Jan Vermee deen sijde ende tussen erffe Willem Stevens dander sijde streckende vander erffe Jan Adriaen Smolders soen totter erffe der Tafelen des Heijlichs Geests van Tilborch ut dicebat (zoals hij zeide) et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende donderpanden goet te maken ende commer aff te doen datum den vierden dach martij anno xxii scabini Beris ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832