Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-65r

Peeter soen wilner (wijlen) Willem sBeren heeft gheloeft als een principael sculder hem te gheven te ghelden ende te betalen Cornelis Hanricks tot behoeff Pauwels soen wilner (wijlen) Jan Pauwels een mud rogghen jaerlicx ende erffelicx pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck erffs twee lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch ter steden geheijten aen die Hasselt tussen erffe Jan Jan Nouwe soen deen sijde ende tussen erffe Jan soen wilner (wijlen) Jan Peeter Eelkens dander sijde streckende vande erffe Aerts van Riel totter erffe Peeteren voirs Item noch uit ende van een stuck lants gheheijten den Cranenborch drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde voirs parochie in Sters Hoeve tussen erffe Cornelis Hanricks deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Adriaen Gerit Meeus dander sijde, ende metten anderen eijnd aen die gemeijnt van Tilborch ut dicebat et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende d onderpanden goet te maken ende commer aff te doen met voirwaerden toeghedaen dat Peeter voirs ende sijn nacomelingen dit voirs mud rogge erffpacht sullen mogen afflossen quijten ende vrijen altijt tot Lichtmisse tot hunne scoensten met veertich Rijnsgulden van xx stuijvers het stuck ende altijt metten pacht op Sint Jansmisse te voren op te seggen met alsulcke gelt als men ten tijde d afflossinge erffgelt mede betalen sal datum xviii februarij anno xxii scabini Vermee ende Beris.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832