Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-6v

Jan soen wilner Gherit Jan Reijnen een stucken lants tot hem als hij seide behorende gheijten dat Leech Stuc twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende in alder grote als die aldaer ghelegen sijn indie parochie van Tilborch ter steeden gheheijten aent Creijenven tussen erffe Gherit Hendrick Beijkens deen sijde ende tussen erffe Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons met haer kijnderen dander sijde streckende van erffe Gherit Hendrix voers met meer anderen totten erffe Gherit Hendrix voirs ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons voir haer te tochten ende haren wittigen kijnderen ten erve met affgaen ende verthijen ut moris est (zoals gebruikelijk is) et promisit warandiam super se et bona habita en habenda dempto (en heeft hij beloofd te waren op zich en zijn goederen nu hebbende ende verkrijgende behalve) dat sij daer uit gelden ende betalen sullen een negemanike en een halff negemanike erffchijns Henrick Emmen kijnderen te gelden tot Oosterwijck ende dit overgeven vast te houden ende anderen commer aff te doen den selven darum ut supra (vijfften maij anno xxii) scabini Beris ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832