Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1522-14-7918-71v

Sijmon soen wilner (wijlen) Herman Heijsten ut tutor Aleijt dochter Gerit Jan Wouters een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende derdalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Jan Gijsberts van Gierle cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende tussen erffe Michiel Gerit Jan Wouters dander sijde streckende van de strate totter erffe Jan van Gierle voirs toe noch daer toe een stuck lants in alder grote als dat aldaer gelegen is in die Hasselt Acker tussen erffe Adriaen Gerit Meeus deen sijde ende tussen erffe Claes Wouters dander sijde streckende van erffe Daniel Jan Daniels ende Gerit sijn bruer totter erffe Cornelis Wouters Item noch daer toe een stuck lants gheheijten den Wilchacker ... vier lopensaet min een vierdevaet saet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Jan soen wilner (wijlen) Jan Nouwe deen sijde ende tussen erffe Jan van Gierle cum alijs (met anderen) dander sijde streckende van erffe Michiel Gerit Jan Wouters tot een gemeijne wech aldaer Item noch daer toe een stuck lants gheheijten die Crompt gelegen aen die Langstraet tussen erffe Jans vander Amervoirt deen sijde ende tussen erffe Lambrecht Willem Lambrechts dander sijde streckende vande Lange strate totter erffe de erfgenamen Aert van Riel cum alijs (met anderen) Item noch daer toe een stuck erffe tot weijen liggende drie loopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen ter stede gheheijten in die Sloprijt tussen erffe Peeter Segers met meer anderen deen sijde ende tussen erffe de erffgenamen Aert van Riel cum alijs (met anderen) dander sijde streckende van erffe Jan vande Amervoirt totter Lambrecht voirs Item noch een stuck lants gheheijten die Warande gelegen aldaer tussen erffe Peeter Segers cum alijs (met anderen) deen sijde ende tussen erffe die erfgenamen Gerit Hagarts dander sijde Item noch een stuck heijvelts gelegen aende Aude Dreijboom tussen een gemeijn wech aldaer deen sijde ende tussen erffe Cornelis Wouters dander sijde Item noch daertoe sijn gedeelt ende recht dat hij seede te hebben in een stuck lants vijff vierdevaetsaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen indie Teetenbraeck tussen erffe Gerit Claus van Eethen deen sijde ende tussen erffe die erffgenamen Aerts van Riel dander sijde ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Janne Gerit Hermans met affgaen ende verthijden ut mores est et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito dempto (zoals gebruikelijk en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk behalve) dat hij daer uit gelden ende betalen sal drie mudde rogge ende sess lopen rogge erffpacht te gelden Kathelijn Adriaen ... Item noch te gelden Kathelijn Aben vier lopen rogge erffpacht Item noch te gelden erffgenamen Hanrick Claes Wouters een mud rogge erffpachts Item te gelden aen den Heijlige Geest van Tilborch drie lopen rogge erffpacht Item te gelden den rector van Sinte Kathelijne autaer inde kercke van Tilborch twee lopen rogge erffpacht Item te gelden Gerit Jan Wouters vier lopen rogge lijfpacht op Gerits voirs lijff Item te gelden omtrent ii stuijvers 1 oirt erffchijns den heer van Tilborch op Sint Stevens dach te gelden Item noch te gelden den Persoen van Tilborch omtrent 1/2 stuijver een Hollandse penninck erffchijns ende voirts allen alsulcke erffenisse te wegen als daer van rechts wege over behoren te wegen ende alle waterlaten te onderhaude als daer van rechts wege toebehoren en noch daer toe te onderhouden alle alsulcken voirwaerden als Gerit Jan Wouters op deese voirs erffenissen hebbende is sijn leven lanck nae inhout scepen brieven van Tilborch datum den xi martij anno xxii scabini Beris ende Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832