Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-75r

Adriaen soen wilner (wijlen) Gerit Meeus soen een stuck lants hem toebehorende twee lopensaet off daer omtrent begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen gheheijten aen die Hasselt tussen erffe Cornelis Hanricxs deen sijde ende tussen erffe Adriaen Gerit Jan Meeus dander sijde ende dat een eijnde hodende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ende welck stuck lants voirs Adriaen vorigen gecocht ende ghecregen hadde tegen Jan Peeter Meeus ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) supportavit (heeft overgegeven) Mechtelt Gerit Jan Meeus dochter simul cum literis et toto jure (samen met de brieven en al het recht) met affgaen ende verthijde ut moris est (zoals gebruikelijk is) et promisit (en heeft beloofd) Adriaen super se et bona sua habita et habenda (op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te haude ende commer van sijne wege aff te doen ende dies ist voorwart tussen Adriaen voirs en Mechtelt voirs dat allen die erffenisse die hun aencomen ende verstorven sijn van Gherit Jan Meeus hunne vader sullen weesen ende sullen sij hebben ende besitten halff ende halff deen van hen deen helft ende die ander dandere helft soe sij die erffenissen nu teghen malcandeen ghedeijlt hebben als sij seeden ende daer sijn sij beijde mede tevreden ende hebben gheloeft die een den anderen dat also vast ende stendich te houen sonder tegenseggen ende die beemd ende erffpachten ende andere erffenissen die daer noch te deijlen sijn sullen sij oeck deijlen ende hebben halff ende halff ijegelic van hen .. ende allen pacht commer ende chijnsen die uit deesen erffenissen daen sullen sij gelden ende dragen halff ende halff kijnt kijntsgelijck date op Sint Anthonis dach anno xxii scabini Vermee ende Beris.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832