Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-11v

Peter zoen wilner (wijlen) Peter Ghijben een stuck heijvelts hem toebehorende drie vierdevaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter steden gheheijten aen die Hasselt in die Langstraet tussen erffe Peter Zegers aen beijde sijden hodende metten eenen eijnde op die ghemeijn straet geheijten die Langstraet ende metten anderen eijnde aen erffe Jan Gherit Hermanssoen als hij zeede heeft hij wijttelijcken ende erffelijcken vercocht overghegeven ende opgedragen Peter soen wilner (wijlen) Cornelis Zegers en heeft geloeft Peter vercoper voers als een principael sculdenaer op hem ende op allen sijn goeden die hij nu ter tijt heeft en naemaels hebben ende vercrijghen mach dit stuck heijvelts voers te waren loss ende vrij gelijck men loss ende vrij erve sculdich is te waren, en allen commer en calangijen daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xxix julij scabini Zwijsen Joest Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832