Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-24v

Cornelis zoen wilner (wijlen) Jan Gijben, en Gijsbrecht zoen Cornelis Jans, ende Jut dochter Cornelis Janss voers cum tutore (met haar voogd), en met hem Gijsbrecht zoen wilner (wijlen) Jan Gijben als gerechte momboir ende voecht der onmondiche kijnderen ende Sijmon zoen wilner (wijlen) Reijner Reijners soen als toesiender der onmondiche kijnderen te weten Reijn, Jan, Cornelis, Marij, ende Magriet noch onmondich sijnde kijnderen Cornelis voers die hij vercregen had bij Kathelijne dochter wilner (wijlen) Reijner Reijners daer sij voer instaen ende geloeft hebben, een huijs hoff met sijn gronde hen toebehorende ende erffe daer aen liggende ende daertoe behoerende derdalff lopensaet ende achttalff roeij vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen die gemeijn straet op die een sijde ende dat een eijnde, ende noch aen die gemeijn straet metten andre sijden, hodende metten ander eijnde aen de erffe Ariaen Michiel Roelloffs welck huijs hof mette erffe voers Cornelis voers aen comen ende verstorven van Andriessen zoen wilner (wijlen) Jans van Boerden sijn brueder en Andries voers vercregen en gecocht had van Aernt zoen wilner (wijlen) Jan Cort Bont ende gelijck dit altesamen in verscheijde scepenen brijefe van Tilborch volcomelijcken begrepen staet heeft hij wettelijcken ende erffelijcken overgegeven ende opgedragen Henrick zoen wilner (wijlen) Cornelis Appels simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) ende hebben geloeft Cornelis Gijsbrecht ende dit vercopen voers als principael schuldenaer op sich ende op allen sijn goeden die sij nu hebben en naemaels hebben ende vercrijgen moegen dit opdragen overgeven aff gaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in hunne naem te doen houden sonder enijch wederseggen ende alle commer ende calaengie daer in wesende van hunnen twegen aff te doen den selve dempto (behalve) 1 1/2 lopen rogge erffpachs datum op Lucien dach anno xxvi scabini Vessem ende Jo Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832