Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-29v

Wouter zoen Jan Wouter Denis boot sijn blijkende penningen, hooeft ghelt, lijffcoep goets penninck ende brijeff ghelt die hij zede dat sijn waren om met recht te vernaderscappen alle alsulcken stuck heijvelts als Peter zoen wilner (wijlen) Peter Gijben vercocht hadde Peter zoen wilner (wijlen) Cornelis Zegers drie vierdevaetsaets vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Hasselt in die Langstraet tussen erffe Peter Zegers aen beijden zijden, hodende metten eenen eijnde op die gemeijnen straet geheijten die Langstraet en de metten anderen eijnde aen erffe Jan Gherit Hermans, ende Wouter voers voerts allet te doen dat een naederman met recht sculdich is te doen ende dat altijt te doen als hij dat van rechts wegen sculdich is te doen datum anno xxvi den xxi augustij scabini Vessem ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832