Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-4r

Jan soen wilner (wijlen) Jan Sijmons heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Peter soen wilner (wijlen) Jan Gijsbrechts soen van Dongen eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van enen halven mudde rogge erffpachs alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Vrouwen dach Lijchtmisse uit ende van eenen huijs hoff ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoerende twe lopensaet landts of daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen genoemt Creijenven tusschen erffe Jan Em Eelkens deen sijde ende tusschen erffe Gerit Vrancken dander sijde streckende metten eenen eijnde aen erffe Cornelis van Spaendonck ende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet geheijten die Creijvenschestraet noch uit ende van eenen stuck landts geheijten de Gheer Acker twee lopensaet of daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie voers ende ter plaetssen voers tusschen erffe Jan Em Eelkens deen sijde ende tusschen erffe Aleijt die weduwe Gerit Jans ende hoer kijnderen dander sijde streckende metten eenen eijnde aen erffe Vranck Gerit Lemmens ende metten anderen eijnde aen erffe Gerit Henrick Beijkens noch uit ende van eenen stuck landts geheijten den Hogen Acker twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde parochie ende ter plaetsen voers gelegen tussche erffe Jan Em Eelkens soen deen sijde ende tusschen erffe Jan Zomers dander sijde streckende metten eenen eijnde aen erffe die weduwe Jan Sijmons met hoer kijnderen ende metten anderen eijnde aen erffe Ariaen Neel Comans als hij zeede ende heeft geloeft Jan vercoeper voers als een principael sculder super se et bona sua (op zich en zijn goederen) dit halff mud rogge erffpachts voers te waren als men erffpacht sculdich is te waren ende die onderpanden voers altijt goet zeker genogh ende waeldogende te maken als voer die vergeldinge van de halff mud rogge erffpachts voers den selven datum xiiii maij scabini Zwijsen, Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832