Menu

Documenten

Document R-1526-14-7919-57r

Cont sij eenen jegelijcken want Peter soen wilner (wijlen) Willem sBeren soen ontnaerdert hadde Cornelissen soen wilner (wijlen) Peter sBeren soen een stuck landts gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten in die Hasseltsche Acker bij Sterts Hoeve of daer omtrent gelegen nae inhout den scepenen brijeven daer op gemaeckt, van welcken stuck lants voers Peter voers Cornelissen voers naederhant van den selve lande voers weder om vercocht heeft twe loepensaet landts ende die twe loepensaet voers loss ende vrij ende men bevint dat uit den voers twe loepensaet lants gaen twe loepen rogge erffpachs ende des ses schijns die daer met recht uit gaet is daer om voer ons scepenen onder gescreven gestaen Peter zoen wilner (wijlen) Willem sBeren soen ende heeft geloeft als een principael sculder op hem ende op verbijntenisse van allen sijne goeden die hij nu heeft ende naemaels hebben ende vercrijgen mach dat hij Peter voers die twe loepe roggen erffpachs ende des ses erffchijns voers alsoe jaerlijcks sal gelden ende betalen als dat Cornelis soen wilner (wijlen) Peter sBeren ende sijn goeden daer af sullen blijve ongehouwe ende ombelast off dat daer oeck Cornelissen voers nu noch nimmermeer tot eeghen toecomenden tijden daer af scade crot hijnder noch last comen en sal nu noch tot eeghen toecomende tijde datum x januarij anno xxvi scabini Vessem ende Bont.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832