Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-58r

Jan zoon wilner (wijlen) Jan Nauwen soen, ende met hem Elijzabeth sijn wittige huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Reijn Jan Reijnen soen, een huijs hoff met sijn gronde, ende erffe daer aen liggende alsoo groot ende cleijn als dat voers huijs hoff mette erffs voers aldaer gelegen is gelegen inder parochie van Tilborg ter plaets geheijten aen die Hasselt tussen erffs Peter Willem sBeren soen cum alijs (met anderen) deen sijde, ende die gemeijne straet aen die ander sijde, en dat een eijnde, ende metten anderen eijnde de erffe Henrick Cornelis Appels, welck huijs hoff metten erffe voers Janne zoon wilner (wijlen) Jan Nauwenssoen voers aencomen ende verstorven is van Jan soen wilner (wijlen) Jan Nauwe soen sijne vader als hij zede Item noch een stuckxken landts alsoo groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is inder parochie voers is ende ter plaetsen voers geheijten in Sterts Hoeve, tussen erffe Henrick Cornelis Appels deen sijde, ende tussen erffe die weduwe Wouter sBonten cum alijs (met anderen) dander sijde, hodende metten eenen eijnde aen erffe Henrick Appels voors ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Item noch hijer toe een stuckxken landts alsoo groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen inder parochie voers ende plaetsen gheheijten aen die Creijvensche straet tussen erffe Jan Peter Meeus cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde, ende tussen erffe Michiel Gherit Jan Wouters soen dander sijde, hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Gherit Hermans, ende metten anderen eijnde aen die ghemeijne straet Item noch hijer toe eenen acker gelegen in die Hasseltsche Acker, gelegen inder parochie voers geheijten den Willich Acker tussen erffe Gherit Hermens cum alijs (met anderen) deen sijde, ende tussen erffe Arijaen Gherit Meeus cum alijs dander sijde, hodende metten een eijnde aen erffe Willem Veramerfoert, ende metten anderen eijnde aen erffe Jan Gherit Hermans cum alijs (met anderen), Item noch een stuck erffs gelegen in die Hasseltsche Acker alsoo groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen in der parochie voers aen die Hasselt geheijten Cleijsweij tussen erffe Sijmon Reijners deen sijde, ende tussen erffe Daniel en Gherit kijnder Jans van Boerden dander sij, hodende metten eenen eijnde aen erffe Cornelis Daniels, ende metten ander eijnde aen die ghemeijn straet aldaer, soe sij zeden supportavit (heeft overgegeven) Henricken zoon wilner (wijlen) Cornelis Appels, et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij ut moris est dempto (zoals gebruikelijk behalve) des heren schijns die daer van auts ende van rechs sculdich is uit te gaen Item noch twe loepen roggen erffpachs te betalen aen Meeus Peter Jan Meeus, Item noch te betalen xii loepen roggen erffpachs aen Kathelijn dochter Jan Meeus Roeij Gherits, Item noch te betalen aen Henrick Vermee x lopen roggen erffpachs, Iten noch aen Jan Claeus Stevens drie mudde roggen erffpachs, Item noch te betalen den erffgenamen Gherit Arijaens off daer ment met recht sculdich is te betalen, een mud roggen erffpachs, Item noch te betalen aen Willem Stevens xii loepen roggen erffpachs, en allen anderen comer ende calaengijen daer in wesende altemael aff te doen den selven Datum xii aprilis voer pasen scabini Joest ende Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832