Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-5v

Henrick zoen wilner (wijlen) Cornelis Appels als man en momber Johanna sijns huijsvrouwen boot sijn blijkende penningen hoeftgelt lijffcoep goetspenninck ende brijefgelt die hij zeede dat sijn waren om met recht te vernaerderscappe al alsulcke erve als Jan Jan Nauwen zoen vercocht had Jan Cleijs Stevens zoen ende allet te doen dat een naerderman sculdich is te doen ende dat altijt te doen als hijt van rechtswegen sculdich is te doen datum xviii martij scabini Zwijsen en Beerten.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832