Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-60v

Jan soen wilner (wijlen) Jan Nauwen soen een lopensaet landts hem toebehorende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren soen aen die een sij ende die gemeijn straet aen die ander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Jan Nauwen soen voers, ende metten anderen eijnde aen erffe Henrick Cornelis Appels als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Henricken soen wilner (wijlen) Cornelis Appels, et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij ut moris est (zoals gebruikelijk is) en allen commer ende calangijen daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xvi junij scabini Vessem en Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832