Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-65r

Condt sij eenen ijeghelijcken dat gecomen sijn voer ons scepenen ondergescreven Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels ter eender, ende Cornelis wilner (wijlen) Wouter Jan Wouters ter andere sijde ende hebben onder hen beijden bij rade van sommighen hunne vrijenden ende maghen een erffwisselinge ende erffmangelinge gedaen ende gemaeckt van sommighen hunnen erffgoeden hijer nae beschreven

Overmijdts welcker erffwisselinghen ende erffmangelinghen wille soe sal Henrick voers hebben houwen ende tot sijnder erffelijckheijt besitten alle alsulcken vier loepen roggen jaerlijcken ende erffelijcken pacht als Cornelis voers huijden des dachs heffende ende ... is op Gherit van Eethen nae inhout scepenen brijeven van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcken begrepen staet op welcke scepen brijeve voers Cornelis voers volcomlijcken vertegen heeft tot behoeff Henrick Appels et promisit Cornelis vercoper voers super se et bona sua (op zich en zijn goederen) dese voers vier loepen roggen erffpachs voers te waren gelijck men erffpacht sculdich is te waren ende allen commer aff te doen den selven

Hijer tegen soe sal Cornelis voers hebben houwen ende tot sijnder erffelijckheijt besitten vier lopen lants ende xviii roeijen vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten in die Hasseltsche Acker tussen erffe Jan Gherit Hermans deen sijde ende tussen erffe die kijnderen Gherit Jan Meeus cum alijs (met anderen), dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Willem Jans Veramelfoert, totte erffe die kijnder Wouter Gerits welck stuck landts voers Henrick voers vercregen ende gecocht heeft van Jannen soen wilner (wijlen) Jan Jan Nauwen soen gelijck dit in scepenen brijeven van Tilborch daer op ghemaeckt volcomelijcken begrepen staat heeft hij wittelijcken ende erffelijcken in manijeren van erffwisselingen overgegeven ende opgedragen Cornelissen soen wilner (wijlen) Wouter Jan Wouters simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) helmelinge daer op vertegen gelijck gewonelijcken ende recht is ende heeft geloeft Henrick voers super se et bona sua (op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in sijnen naem te doen houden sonder eenich wederseggen en alle commer van sijnre ende van Jan Jan Nauwen soen af te doen den selven datum den xxx aprilis scabini Zwijsen ende Joost.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832