Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-65v

Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels een huijs hoff hem toebehorende met sijn gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende heij weij ende eenen heesterbosch daer aen liggende alsoe groet ende cleijn als dit tsamen aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten in die Stockhasseltsche straet tussen erffe die weduwe Jan Gherit Wouters cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende die Stockhasseltsche straet aen die ander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Wouter Willem Segers totte gemeijne straten toe geheijten die Stockhasseltsche straet als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Vrancken soen wilner (wijlen) Gherit Lemmens et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij dempto (behalve) een half mud rogge erffpachs int clooster opte Baseldonck buijten den Bosch te leveren, ende noch twee ... tuijnen erffschijns aen die gesworen van Tilborch te betalen, ende allen anderen commer ende calaengie daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xxx aprilis scabini Zwijsen ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832