Menu

Documenten

Document R-1526-14-7919-70r

Elijzabeth dochter wilner (wijlen) Peter Ghijb Haijwigen soen cum tutore (met haar voogd) haer gedeelte ende recht in eenen huijs hove ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende in alder grooten gelijck t aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt tussen erffe Gherit ende Daneel gebrueders kijnderen Jan Daneels van Boerden deen sij ende tussen erffe Cornelis Daneels dander sijde, hodende mette eenen eijnde aende erffe die weduwe Aert van Riel cum pueris (met haar kinderen) ende metten andere eijnde aen die gemeijn straet, Item noch hijer toe haer gedeelt ende recht in eenen stuck landts in alder grooten gelijkt aldaer gelegen is inde parochie voers ende ter plaetse geheijten in die Hasseltsche Acker tussen erffe die weduwe Wouter Vermee cum pueris (met haar kinderen) aen die een sijde ende tussen erffe Peter soen van Wissel aen die ander sijde hodende metten een eijnde aen erffe Cornelis Henricks, ende metten anderen eijnde aen eenen gemeijne wech aldaer, welck gedeelte ende recht inde voers huijs hove ende erffe voers Elijzabetten voers aencomen ende verstorven is van Margarieten die weduwe Jan Lambrechts haer suster als zij zede supportavit (heeft overgegeven) Wouter Jan Wouter Denis, ende heeft gelooft Elijzabeth vercoperse voers als een principael sculdersse op haer ende op allen haer goeden die sij nu heeft ende naemaels hebben ende vercrijgen mach dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast en stendich te houden ende in haer naem te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer ende calaengie van haere wegen aff te doen den selven datum xxv april scabini Zwijsen ende Beerthe.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832