Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1526-14-7919-87v

Adaem soen wilner (wijlen) Wouter Jans vier loepen rogge jaerlijcke ende erfflijcken pacht hem toebehorende alle jaer te gelden ende te betalen op Lichtmisse uit ende van een stuck landts gelegen inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten aen die Stenen Camer tussen erffe Willem soen wilner (wijlen) Willem Mutzaerts cum alijs (met anderen) aen beijde sijden streckende vande erffe des Taeffele des Heijlichs Gheests van Tilborch totte erffe Jan Arijaen Smolders soen Item noch uit ende van een stuck erffs tot weije liggende dat voers stuck landts ende dit stuck erffs voers tsamen vijff lopensaet ende een roeije begrijpende gelegen inde parochie voers tussen erffe Willem Willem Mutzaerts aen die een sijde ende tussen erffe Jan Arijaen Smolders dander sijde streckende vande straten totte erffe Willem Willem Mutzaerts ende welck iiii loepen rogge erffpachs Adaem voers gecocht ende vercregen had van Henrick soen wilner (wijlen) Jans Vermee ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Steven soen Claes Stevens simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) helmelinge daer op vertegen ut moris est et promisit warandiam ut mores est (zoals gebruikelijk is en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk is) datum viii decembre anno xxvi scabini Zwijsen ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832