Menu

Documenten

Document R-1527-14-7919-103v

Cont sij eenen jeghelijcke dat voer ons scepenen ondergescreven gecomen sijn Joest Lauwereijns Mutzaerts ut maritus et tutore (als man en voogd) Kathelijne sue uxoris (zijn vrouw) dochter wilner (wijlen) Peter Gijben ter eenre ende Wouter soen Jan Wouter Denis ut maritus et tutore (als man en voogd) Marij sijne huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Peter Gijben ende hebben onder hen bij rade van sommige hennen vrijenden ende maegen een erffdeijlinge ende erffscheijdinge gemaeckt ende gedaen van sommigen hennen erffgoeden hijer nae bescreven Overmits welcke erffdeijlinge ende erffscheijdinge wille soe sal Joest soen wilner (wijlen) Laureijns Mutzaerts hebben houwen ende tot sijne erffelijckheijt besitten een stuckxken lants alsoe groot ende cleijn alst aldaer gelegen is die helft vande voers stucken lants, gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten achter die Stenen Camer tussen erffe Peter Zegers kijnderen deen ende tussen erffe Wouter Jan Wouter Denis zoen voers met sijne helft vande voers stuck landts aen die ander sij hodende mette eenen op erffe des heer van Tilborch ende dat ander eijnde op die gemeijn straet alsoe sij zeden op welcke helft vande stuck erffe voers Wouter Jan voers in manijeren van erffdeijlinge ende erffscheijdinge vertegen heeft, ende heeft geloeft Wouter voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in sijnen naem te doen houden sonder enijch wedersegge ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael af te doen van sijnre wegen den selven uit welcken helft voers Joest voers jaerlijcks sal gelden ende betalen vijff loepen rogge ende een vierdevat en dat te betalen daer ment met recht sculdich is te betalen ende iii pennicgen hollandse erffschijns aende heer van Tilborch datum iii februarij scabini Zwijsen ende Bont.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832