Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-109r

Pauwels soen Henrick Gherits een huijs hoff met sijne gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behoerende derdalf lopens ende achttaleff roeij of alsoe groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten die Hasselt tussen die gemeijn straet op die een sij ende oeck dat een eijnde ende oeck noch die gemeijne straet aen die andere sij hodende metten ander eijnde op erffe Arijaen Michiel Roeloffs soen welck huijs hoff mette erffe voers Pauwels voers vercregen ende ghecocht hadde van Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels zoen, ende Henrick voers vercregen ende gecocht hadde van Cornelis zoen wilner (wijlen) Jan Ghijben soen ende van sijnen kijnderen gelijck dit altesamen de verscheijden coop ende brijeven van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijck begrepen staet supportavit (heeft overgegeven) Jannen soen wilner (wijlen) Aert van Riel simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) met affgaen ende vertijen als daer toe behoerlijcken ende recht is ende heeft geloeft Pauwels vercoper voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in sijne naem te doen houden sonder eenijch wederseggen ende alle commer ende calaengien daer in wesende van sijnre wegen aff te doen den selven daer uijt te gelden 1 1/2 loepen rogge aende Persoenscappe van Tilborch datum den x februarij scabini Vet ende Joost.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832