Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-111v

Jan soen wilner (wijlen) Aerts van Riel promisit ut debitor principalis (heeft beloofd als hoofdschuldenaar) hem te gelden ende te betalen Gheriden zoen wilner (wijlen) Joest Zuermont eenen jaerlijcken ende erffelijcken schijns van seestalve Rijnsgulden xx stuijvers het stuck alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uijt ende van een huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende derdalff loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt tussen erffe Arijaen Michiel Roeloffs zoen deen sij ende oeck dat een eijnde cum alijs (met anderen) ende die ghemeijn straet aen die ander sij ende oeck dat ander eijnde Item noch uijt ende van dat derde gedeelt in eenen acker landts den heelen acker viii loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ter plaetse geheijten opt Laer, tussen erffe Claes Vellekes aen die een sijde ende oeck dat een eijnde, ende tussen erffe Kathelijn Vranck Lemmens dochter dander sijde, hodende metten anderen eijnde aen erffe Anthonis die Beer ..., et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk), ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xiiii februarij scabini Vessem ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832