Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-112v

Arijaen soen wilner (wijlen) Eelen Mutsaerts, een huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende alsoe groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aent Creijven tussen erffe Jan Em Eelkens aen die een sij ende dat een eijnde, ende tussen erffe Jan Meeus soen dander sij, hodende metten anderen eijnde aen die ghemeijnen straet aldaer als hij zede, supportavit (heeft overgegeven) Cornelis soen Arijaen Eelen Mutsaerts et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk), dempto (behalve) xii lopen rogge erffpacht aen Henrick Peter Aerts kijnderen te betalen die welcke men loss mach met xxiiii gouden Peters xix stuijvers stuck, ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) noch aen Willem vande Gheijn een halff mud rogge dat te loss mach met xviii gouden Peters xix stuijvers het stuck nae inhout scepenen los brijeve daer op gemaeckt ende noch aen Engel Wouter Claes kijnderen van Oesterwijck v lopen rogh daer te loss staende met x Rijnsgulden xx stuijver het stuck, ende noch aen Dingen Arijaen Eelkens dochter x Rijnsgulden eens te betalen, ende noch hijer toe aen die gesworen van Tilborch eenen penninck ... schijns ende voerts allen anderen commer ende calangie daer in wesende aff te doen den selven datum den xx januarij scabini Zwijsen ende Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832