Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-35r

Cornelis Jans vande Amerfoert ut maritus et tutore (als man en voogd) Johanna sue uxoris (zijn vrouw) een stuck heijveldts hem toebehoerende in alder groetten gelijck t aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten tCreijven tussen erffe Gerit Gerit Reijnen soen aen die een sijde, ende dat een eijnde, ende tussen erffe Henrick Appels dander sijde, hodende mette anderen eijnde op de gemeijnt van Tilborch aldaer als hij zeede welcke stuck heijveldts voer Cornelissen voers aencomen ende aen bestorven is van Jenneke sijnre huijsvrouwe wege dochter wilner (wijlen) Cornelis Wouter sBonten, heeft hij wittelijcken ende erffelijcken overgegeven ende opgedragen Reijner soen Gerit Reijnen soen et promisit (en heeft beloofd) Cornelis vercoper ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar heeft hij op zich en zijn goederen) dit stuck heijveldts voers te waren loss ende vrij gelijck men loss ende vrij erve sculdich is te waren, ende allen commer ende calangie daer in wesende altemael af te doen den selven datum xxv januarij scabini Zwijsen ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832