Menu

Documenten

Document R-1527-14-7919-42v

Willem soen wilner (wijlen) Willem Mutzaerts heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden en te betalen Francken soen wilner (wijlen) Gherit Lemmens soen eenen jaerlijcke ende erffe schijns van twe en vijfftich stuijvers alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijn gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende vier lopensaet ende een vierdevaet saets gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Steenen Camer tussen erffe Jan Henrick Wouters deen sijde ende tussen erffe Henrick Jans Vermee dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Henrick Jans Vermee voers en dat ander eijnde aen die ghemeijn straet aldaer als hij zede, ende heeft geloeft Willem vercoper voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar heeft hij op zich en zijn goederen) dese LII stuijvers erffschijns voers te waren ghelijck men erffschijns sculdich is te waren ende dat voers huijs hoff mette erffe voers altijt goet zeker ghenoch ende waeldogen te maken als voer die vergeldinge vande LII stuijvers erffschijns voers ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael af te doen den selven datum vi martij scabini Zwijsen en Bont.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832