Menu

Documenten

Document R-1527-14-7919-43r

Willem soen wilner (wijlen) Willem Mutzaerts heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden en te betalen Michielen soen wilner Henrick Roeloffs soen eenen jaerlijcke ende erffeschijns van twee Rijnsgulden ofte xi stuijvers daer voer alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck lants vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten aende Stenen Camer geheijten in Brenders Bocht tussen erffe Henrick Jans Vermee deen sij ende tussen Willem Stevens dander sij, hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Arijaen Smolders en de metten anderen eijnde aen erffe ... van Tilborch als hij zeede, ende heeft geloeft Willem vercoper voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dese xi stuijvers erffschijns voers te waren gelijck men erffschijns sculdich is te waren ende die vijff lopen landts voers altijt goet zeker genoech ende waeldogen te maken als voer die vergeldinge vande xi stuijvers erffschijns voers ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael af te doen den selven datum vi martij scabini Zwijsen en Bont.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832