Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-54v

Elijzabeth dochter wilner (wijlen) Peter Ghijben cum tutore (met haar voogd) een huijs hoff mette erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende in alder grootten gelijck t aldaer gelegen is gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Hoeven, tussen erffe Claes Stevens aen die een sijde, ende tussen erffe die erffgename Peter Ghijben voers aen die ander sijde, hodende metten eenen eijnde aen erffe die erffgenamen Aerts van Riel, ende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet aldaer alsoe zij zede, supportavit (heeft overgegeven) Jannen zoen wilner (wijlen) Peter Ghijben, et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij dempto (behalve) vier loepen roggen erffpachs te betalen daer men se van rechs wegen sculdich is te betalen, ende noch 1/2 oirt erffchijns te betalen aen den heer van Tilborch opte gewonelijcken schijns dach, ende voert allen anderen commer ende calangien daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xxv februari scabini Berthen ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832