Menu

Documenten

Document R-1527-14-7919-69r

Aernt soen wilner (wijlen) Peter Ghijben soen, Gherit weduwe wilner (wijlen) Wouter sBonten cum tutore (met haar voogd), Joest soen wilner (wijlen) Lauwereijns Mutzaerts ut maritus et tutore (als man en voogd) Katherijnen sue uxoris (zijn vrouw), ende Wouter soen Jan Wouter Denis ut maritus et tutore (als man en voogd) Marijen sue uxoris (zijn vrouw) kijnderen altesamen wilner (wijlen) Peter Ghijben, een huijs hoff met sijne gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende hen toehehorende gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hoven tussen erffe Claes Stevens aen die een sijde ende dat eenen eijnde ende tussen erffe Arijaen Jan Peter Ghijben soen dander sijde hodende metten anderen eijnde aen de gemeijn straet als zij zeden welck huijs hoff mette erffe voers den voers kijnderen aengecomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Peter Ghijben hunnen vader supportaverunt (hebben overgegeven) Cornelis soen Henrick Gherits simul cum omnibus literis (samen met alle brieven) ende voerwarden mensie daer aff maken ofte gewach doende helmelinge daer op vertegen gelijck als dat gewonelijcken ende recht is ende hebben geloeft dese vercopen voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in hunnen naem te doen houden sonder enijch wederzeggen ende allen commer ende calangien daer in wesende van hunder wegen aff te doen den selven dempto (behalve) dat Cornelis voers daer uit sal gelden ende betalen een mud rogge erffpachs ende dat tot Tilborch te leveren gelijck inde anderen brijeff begrepen staet datum xxiiii aprilis scabini Berthen ende Joest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832