Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-72r

Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels een stuck erffs gelegen tot heijen ende tot weijen hem toebehorende alsoe groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten achter dat Creijven tussen erffe Jan van Ghierl aen die een sijde, ende tussen erffe Michiel Gherit Jans cum alijs (met anderen) dander sij hodende metten eenen eijnde op erffe die kijnderen Gerit Jan Meeus, ende metten anderen eijnde aen een cleijn straetken aldaer alsoe hij zede, welck stuck erffs voers Henrick voers vercregen ende gecocht hadde van den erffgenamen Haijwijch Reijnkens alsoe hij zede supportavit (heeft overgegeven) Michielen soen Gerit Jan Wouters, et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij gelijck men los ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer ende calangie daer in wesende altemael af te doen den selven datum xiii junij anno xxvii scabini Zwijsen ende Berthen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832