Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-73r

Jan soen wilner (wijlen) Jan Sijmons een stuck landts hem toebehorende twe loepensaet off alsoe groot ende cleijn sij aldaer gelegen sijn geheijten den Hogen Acker, gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetssen geheijte aent Creijven tussen erffe Jan Em Eelkens aen die een sijde, ende tusse erffe Jan Somers aen die ander sijde, hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Somers voers cum alijs (met anderen), ende mette anderen eijnde aen erffe Jan Sijmons kijnderen alsoe hij zede, supportavit (heeft overgegeven) Sijmon Jan Sijmons, et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij dempto (behalve) twee Bosch pont ende die te Bosch te betalen daer mense met recht sculdich is te betalen ende voert allen anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum xxvii op Sinte Maria Magdelena dach scabini Berthen ende Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832