Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-73v

Condt sij eenen jegelijcken dat gecomen is voer ons scepenen ondergescreven Goeijaert soen Willem Vincks ut maritus et tutore (als man en voogd) Jenneke sue uxoris (zijn vrouw) dochter Jan Jan Mutzaerts soen die hij Jan voers verweckt ende vercregen hadde in eenen wittigen bedde bij Aleijt dochter Eelen Peter Eelkens sijn wittige huijsvrouw ende heeft geleden ende bekent hem vernuecht ende wael betaelt van die een helft vijff mudden roggen jaerlijcken ende erffelijcken pacht die welcke Jan Jan Mutzaerts voers geloeft hadde jaerlijcks ende erffelijck te vergelden op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse waer aff den iersten betaeldagh verschijnen ende vervallen soude den iersten Lichtmisse naeder doot van Janne Jan Mutzaerts voers uit ende van eenen huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende mette erffenis daer aen liggende ende anderhalff mudtsaet (24 lopensaet) vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch teijnde aent Creijven tussen erffenis Gerit Jan Reijnen soen cum pueris (met zijn kinderen) aen die een sijde, ende tussen erffe Jan Jan Somers ende Embrecht Eelen dander sijde, hodende voer op die gemeijne straet Item noch uit ende van enen jegelijcken sijne erffelijcken goeden soe waer die gelegen moegen sijn ende hem vander doot sijns vaders aencomen ende verstorven sijn, gelijck dit altesamen voerder ende breder in verscheijden scepenen brijeven van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcken begrepen staet, ende heeft geloeft Goeijaert soen Willem Vincks voers als een principael sculder op hem ende op allen sijn goeden die hij nu heeft ende naemaels hebben ende vercigen mach nae dese helft vande vijff mudde roggen jaerlijcken ende erffelijcke pacht voers nu noch nimmermeer tot egenen toecomende tijden te staen noch te doen staen met eeghender hande recht gheestelijck noch waerlijck sonder arch ofte list datum v julij scabini Zwijsen ende Vessem.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832