Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-76v

Jan soen wilner (wijlen) Peter Ansems een huijs hoff met sijne gronde ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Heijsijde tussen erffe Jan Jan Mutzaerts aen die een sijde ende dat een eijnde, ende tusse erffe Ariaen Cornelis Hermans aen die ander sijde, hodende metten anderen eijnde aen die gemeijne straet, aldaer Item noch drije loepensaet lants gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten dat Creijven tussen erffe Jan Jan Mutzaerts aen die een sijde ende dat een eijnde, ende tussen erffe Jan Wouter Gherits aen die ander sijde, hodende metten anderen eijnde op die gemeijn straet als hij zede, welcke huijs hoff mette twee lopensaet landts voers Jannen soen wilner (wijlen) Peter Ansems aencomen ende verstorven is Peter Ansems sijne vader ende Engelberen sijne moeder, gelijck dit altesamen in scepenen brijeve van den Bosch ende scepenen deijlbrijeven van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcken begrepen staet, ende die drie lopensaet landtsvoers die selve Jan Peter Ansems voers vercregen ende gecocht hadde van Jan zoen Jan Zomers soen gelijck dat in eenen scepenen brijef van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcken begrepen staet, supportavit (heeft overgegeven) Claessen zoen Jan Peter Ansems simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht), mensie daer aff makende offte gewach doende helmelinge daer op vertegen gelijck als ghewonelijcke en recht is, ende heeft geloeft Jan vercoeper voers als een principael sculder super se et bona sua (op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden en in sijnen naem te doen houden sonder eenich wederseggen ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael van sijne wegen aff te doen den selven dempto (behalve) dat Claes voers daer uit jaerlijcks sal gelden ende betalen xi loepen rogge erffpachs tot Oesterwijck te leveren noch eenen halven brasspenninck ... erffschijns te ... te gelden aen Lucas van Amerzoeijen op Sint Dionijs dach, Item noch den heer van Tilborch op Sinte Stevens dach ... vier penningen erffchijns Item noch ut moris est (zoals gebruikelijk is) Jan Peter Ansems ende Gerits sijn huijsvrou beijde hun leven lanck indie camer aen desen huijse staende wonen sullen datum xxi octobre scabini Zwijsen en Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832