Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-78v

Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Gheriden soen Herman Heijsten eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van twee mudden roggen alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse waer van den iersten betaeldach wesen sal van van Lichtmisse nu naestcomende over een jaer uit ende van eenen stuck erffs gelegen tot weijen vijff loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt tussen erffenis Cornelis Daniels ende Sijmon Reijnkens soen deen sij ende die gemeijn straet aldaer dander sijde ende deen eijnde ende metten anderen eijnde aen erffenis der erffgenamen Jan Daniels Item noch uit en de van eenen huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende drie loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ende ter plaetse voers tussen erffe Peter Willem sBeren met meer anderen deen sijde, ende tussen die gemeijnen straet dander sijde, en deen eijnde ende metten anderen eijnde aen erffe Henrick Cornelis Appels als hij zede, et promisit warandiam ut mores est (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk is), ende die voers vijff loepensaet weije ende dat voers huijs hoff metten drije lopensaeten landts voers altijt goet zeker genoch ende waeldogen te maken als voer die vergeldinge van de twe mudde roggen erffpachts voers ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael af te doen den selven datum vi november scabini Veth ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832