Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-95r

Arijaen soen wilner (wijlen) Eelen Mutsaerts promisit ut debitor principalis (heeft beloofd als hoofdschuldenaar) haer te gelden en te betalen Dimfna weduwe wilner (wijlen) Claes Goess sijnre dochter eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van eenen halve mud rogge alle jaer te gelden ende te betalen op Lichtmisse den iersten termijn van Lichtmisse nu naestcomende over een jaer uijt ende van een huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aent Creijven tusssen erffe Jan Meeus soen aen die een sijde, ende tussen erffe Arijaen Gherit Meeus soen hodende metten eenen eijnde aen erffe Eelen Jan Maes Ghenen huijsvrou was, en metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet aldaer als hij zede, et promisit warandiam more solito (en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende allen commer ende calangien etc datum xxxi februarij scabini Berthen ende Rubbens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832