Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7920-13v

Wouter soen Thonis Frans al alsulke tocht ende recht van tochten als hij Wouter voers besittende was in een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende, in alder grote gelijck dat voers huijs hoff gront ende erffe voers aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen geheijten die Cleijn Hasselt tussen erffe Arijaen Michiel Roeloffs soen deen sij ende tussen erffe die weduwe Jan Gherit Wouters cum pueris (met haar kinderen) dander sij hodende metten eenen eijnde achter uijt aent Goerken ende metten anderen eijnde voer op die ghemeijnen straet alsoe hij zede supportavit (heeft overgegeven) Peter soen Wouter Thonis sijnen soen, helmelingen daer op vertegen gelijck dat gewonelijck ende recht is ende heeft Wouter vercoper voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende op dat voers huijs hoff gront ende erffe voers daer nimmermeer van tochte wegen op te spreecken ofte doen spreecken tot eghenen toecomende tijden met eghenen hande recht gheestelijck noch waerlijck en alle commer van sijnre wegen aff te doen den selven datum ix martij scabini Zwijsen ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832