Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7920-14r

Peter soen Wouter Anthonis Frans, die hij Wouter voers verweckt ende vercregen hadde in eenen wittige bedde bij Kathelijne sijn wittige huijsvrou dochter wilner (wijlen) Peters van Balen een huijs hoff met sijne gronde ende erffenisse daer aen liggende en daer toe behorende hem toebehorende, in alder grooten ghelijck t voers huijs hoff gront ende erffe voers aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten die Cleijn Hasselt tussen erffe Ariaen Michiel Roeloffs soen deen sij, ende tussen erffe die weduwe Jan Gherit Wouters cum pueris (met haar kinderen) dander sij hodende metten eenen eijnde achter uijt aent Goerken, ende metten ander eijnd voer op die ghemeijnen straet aldaer als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Aerden soen wilner (wijlen) Jan Gherit Wouters et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij dempto (behalve) xiii loepen rogge erfpachs den convent van Tongerloe, noch xii loepen rogge erffpachs aen Gherit Hermans die te loss staen met xxxiii Rijnsgulden xx stuijvers het stuck, ende voert allen anderen commer en calangien daer in wesende altemael aff te doen den selven datum ix martij scabini Zwijsen en Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832