Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7920-18r

Peter soen Peter Zegers die jong een stuck landts hem toebehorende alsoe groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Hasselt in Sterts Hoeve tussen erffe Meeus Peter Meeus deen sij, ende tussen erffe Jan van Ghierl cum alijs (met anderen) dander sij hodende metten eenen eijnde westwaert aen erffe Henrick Appels ende metten anderen eijnde oostwaerts aen die ghemeijnen straet aldaer als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Mechtelden weduwe wilner (wijlen) Wouter Vermee haer ter tochten ende haeren wittigen kijnderen ten erve te blijven die sij Mechtelt voers vercregen hadde bij haeren wijttigen man wilner (wijlen) Wouter Vermee voers, et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij ut mores est dempto (zoals gebruikelijk behalve) eenen 1/2 braspenninck erffschijns te betalen op Sinte Dionisius dach aen Lucas van Amerzoeije ende voerts allen commer ende calangie etc datum et scabini ut supra (xi martij scabini Zwijsen ende Joest).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832