Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7920-22r

Jan soen Gherit Hermans promisit ut debitor principal (beloofd als hoofdschuldenaar) hem te gelden ende te betalen Goeijaert zoen Art Goeijaerts een jaerlijcken ende erffelijcken schijns van twelleff stuijvers alle jaer te gelden ende te betalen op Sinte Philippus ende Jacopsdach waer aff den iersten termijn verschijnen ende vallen sal van nu Sinte Philippus en Jacopsdach naestcomende over een jaer uijt en van eenen huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende twe loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffenis Jan van Ghijerl cum pueris (met zijn kinderen) deen sij en deen eijnde ende tussen erffe Michiel Gherit Jan Wouters, hoedende metten anderen eijnde voer op die ghemeijnen straet aldaer als hij zede, et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk), ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xx martij scabini Zwijsen en Vessem.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832