Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7919-97r

Aert soen wilner (wijlen) Peter Ghijben soen een loepensaet lants hem toebehorende of daer omtrent begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten aen die Langstraet tussen erffe heer Jan Vermee deen sijde ende tussen erffe Joest Laureijs Mutsaerts aen die ander sij hodende metten eenen eijnde aen de erffe des heer van Tilborch ende dat ander eijnde op de ghemeijne straet aldaer welck lopens landts voers aenden vercoper voers aengecomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Peter Ghijben sijnen vader alsoo hij zede supportavit (heeft overgegeven) Wouter zoen Jan Wouter Deniss sijne zwager et promisit warandiam more solito dempto (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) derdalf loepen rogge erffpachs te betalen daer men t van rechts wege sculdich is te betalen en noch drie hollandsche penningen erffschijns te betalen aenden heer van Tilborch ende vorst alle andere commer ende calangien daer in wesende altemael af te doen den selven datum februarij scabini Zwijsen Bont datum ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832