Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7919-97v

Gherit weduwe wilner (wijlen) Wouter sBonte dochter wilner (wijlen) Peter Ghijben een loepensaet landts haer toebehorende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Lanstraet tussen erffe Wouter zoen Jan Wouter Deniss aen die een sijde ende tussen erffe die kijnderen Peter Zegers aen die ander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe des heer van Tilborch ende dat ander eijnde aen die ghemeijn straet welck lopens landts voers Gheriden voers aengecomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Peter Ghijben haer vader alsoe sij zede supportavit (heeft overgegeven) Joesten soen wilner (wijlen) Laureijs Mutsaerts haer zwager et promisit warandiam more solito dempto (en heeft zij beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) derdalff loepen rogge erffpachs te betalen daer men t met recht sculdich is te betalen ende noch drie hollandsche penningen erffschijns te betalen aenden heer van Tilborch te betalen en voerts alle anderen commer en calangien daer in wesende altemael aff te doen den selven datum iii februarij scabini ut supra (Zwijsen Bont).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832