Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7919-98r

Cornelis weduwe wilner (wijlen) Mercelis Goeijaerts cum tutore (met haar voogd) heeft geloeft als een principael sculdersse hem te geven te gelden ende te betalen Cornelis soen wilner (wijlen) Jan Veramerfort een jaerlijcke ende erffe pacht van eenen mud rogge alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse waer van den iersten termijn verschijnen ende vallen sal van Lichtmisse nu naestcomende over een jaer uijt ende van eenen huijs hoff ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende alsoo groot ende cleijn als dat aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse genoempt aent Creijven tussen erffe Jan Eelen Eelkens aen die een sij, ende met een eijnde ende tussen erffe Jan Meeus dander sijde hodende mette anderen eijnde aen die gemeijn straet als hij zede, ende welck huijs hoff mette erffe voers Cornelis weduwe voers vercregen ende gecocht hadde van Arijaen soen wijlen Eelen Mutsaerts haer vader in haer weduwen stoel, ende heeft geloeft Cornelis vercopersse voers als een principael sculdersse op haer ende op allen haer goeden die sij nu heeft ende naemaels hebben ende vercrijgen mach dit voers mudde roggen erffpachs voers te waren more solito (zoals gebruikelijk) ende allen commer ende calangien daer in wesende altemael af te doen den selven datum x februarij scabini Zwijsen ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832