Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7920-10r

Aert sone wilner (wijlen) Aert Appels zoen boot sijn blijkende penningen hoeft ghelt lijffcoep goedtspenninck ende brijeff ghelt die hij zede dat sijn waer om met recht te vernaederscappen al alsulcken huijs hoff ende erffenisse mett eenen heesterbosch als Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels vercocht hadde Vrancken soen wilner (wijlen) Gerit Lemmens gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt nae inhout scepenen brijve van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcken begrepen staet, ende Aert voers alles te doen dat een naerderman sculdich is te doen en dat altijt te doen als hij dat van rechtswege sculdich is te doen datum xxv februarij scabini Zwijsen en Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832