Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7920-31v

Cornelis soen wilner (wijlen) Wouter Jans promisit ut debitor principalis (belooft als hoofdschuldenaar) hem te gelden ende te betalen Pauwels soen wilner (wijlen) Jan Pauwels eenen jaerlijcke ende erff chijns van twe Rijnsgulden xx stuijvers het stuck alle jaer op Lichtmisse uijt ende van eenen huijs hoff ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende vier loepen vel circiter (of daar omtrent) begripende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten die Hasselt tussen erffe Peter Wouters aen die eenen sij ende deen eijnde, ende die gemeijnen straet aen die andere sij ende oeck dat ander eijnde aldaer als hij zede, et promisit warandiam more solito (en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende alle commer etc datum op Sinte ... dach scabini Vessem ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832