Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7920-39r

Aleijt weduwe wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Gherits alle alsulcke tocht en recht van tochten als sij was blijven besitten van ende nae de doot van wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Gherits haer wittigen man doen hij leefden in een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende xiii loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aent Creijven tussen erffe die weduwe Jan Sijmons cum pueris (met haar kinderen) deen sij, ende tussen erffe Sijmon Jan Sijmons dander sij, hodende metten eenen eijnde aen erffe de kijnderen Gherit Jan Meeus ende metten anderen eijnde op die ghemeijn straet aldaer Item noch in xxiiii loepensaet lants vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inder parochie voers ende ter plaetsen voers over die straet tussen erffe Jan Sijmons deen sij, ende tussen erffe die weduwe Aerts van Riel cum alijs (met anderen) dander sij, hodende vande erffe Vranck Gherit Lemmens totte gemeijnder straten toe, Item noch in een stuck heijveldts sees loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ende ter plaetsen voers geheijten aen die Vest tussen erfffenis Gherit Reijnen deen sij, ende die ghemeijnt van Tilborch dander sij, hodende metten eenen eijnde aen erffe Henrick Cornelis Appels ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet aldaer ... alsoe sij zede, heeft sij wittelijcken ende erffelijcken overgegeven ende opghedragen Jannen Peteren gebruederes Daneelen soen wilner (wijlen) Jan Reijnen als man ende momboir Jenneken sijnre huijsvrouwen Bertolt soen wilner (wijlen) Willem Zegers als man ende momboir Ida sijnre huijsvrouwen, Willem soen Jan Claes Ceelen soen als man ende momboir Elijzabetten sijnre huijsvrouwen, kijnderen altesamen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghenen ende noch Janne Gherit Jan Maes Ghenen soen voers als gerechte voecht ende momboir ende Peter Jan Merten Gijelis Backs soen als toesijender der onmondiche kijnderen Cornelis soen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghenen soen te weten Gherit ende Jan noch onmondige kijnderen wilner (wijlen) Cornelis Jan Maes Ghenen soen die die selve Cornelis voers verweckt ende vercregen hadde in eenen wittigen bedde bij wilner (wijlen) Elijzabetten sijn wittige huijsvrou doen sij leefde dochter Jan Merten Gijelis Backs soen, ende heeft geloeft Aleijt weduwe voers als een principael sculdersse op dese goeden voers ende voert op alle erffe goeden soe waer sij gelegen sijn in hoge in lege in diepen off in drogen of soe waer die in haer naem bevinden sal moegen soe sij zede ende op allen haer goeden daer sij Aleijt voers nu heeft ende naemaels hebben ende vercreijgen mach dit op dragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in haer naem te doen houden sonder eenijch wedersegge ende nimmermeer van haere tochten wege daer op te spreken off te doen spreken met eghene hande recht gheestelijck noch waerlijck sonder arch ofte lijst datum den xxix september scabini Vet ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832