Menu

Documenten

Document R-1528-14-7920-39v

Jan soen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghene soen ende Bertolt Willem Zegers ut maritus et tutore (als man en voogd) Ida sue uxoris (zijn vrouw), Willem soen Jan Claes Ceelen soen ut maritus et tutore (als man en voogd) Elijzabeth sue uxoris (zijn vrouw) kijnderen altesamen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghene, ende Jan voers als momber ende met hem Peter soen Jan Merten Gijel Backs soen als toesijender der onmondige kijnderen te weten Gherit ende Jan onmondige kijnderen wilner (wijlen) Cornelis soen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghene soen die die selve Cornelis voers verweckt ende vercregen hadde in eenen wittigen bedde bij wijlen Elijzabeth sijn wittige huijsvrou dochter Jan Merten Gijelis Backs soen daer sij Jan ende Peter voers voer instaen ende geloeft hebben elck sijn recht ende gedeelt in een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behoerende xiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ... ut supra (als boven) supportaverunt (hebben overgegeven) Daneelen soen wilner (wijlen) Jan Reijnen ende Peter soen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghenen soen et promiserunt (en hebben beloofd) ... voers waradiam more solito dempto (te waren als gebruikelijk behalve) dat sij Daneel ende Peter coepers voers hijer vuijt jaerlijcks sullen gelden ende betalen xxv loepen roggen aen Gherit Jan Wouters Item noch den autaer inde kercke Tilborch van Sinte Katherina een loepen rogge erffpachs Item noch vier stuijvers erffschijns aenden heer van Tilborch te betalen op gewonelijcke schijns dach Item twee stuijvers erffschijns aen Lucas van Amerzoeije te betalen op Sinte Dionisius dach, ende voerts allen anderen commer ende calangien daer in wesende elck van sijnen wegen altemael aff te doen den selven datum den xxix september scabini Vet ende Joest.

Peter soen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghene soen ende Daneel soen wilner Jan Reijnen soen hebben geloeft gesamender hant onverscheijden als principael sculder haer te gelden ende te betalen Aleijden weduwe Gherit Jan Maes Ghenen haer te tochten ende haer witigen kijnderen ende Cornelis haer soens kijnderen ten erve te blijven eenen jaerlijcke ende erffe pacht van sees mudden rogge ende noch hijer toe alle jaer te gelden ende te betalen Aleijden leven lanck geduerende drie steen botten drie steen vlasch ende ander halff hondert eijer, ende dit uit ende van eenen huijs hoff gront ende erffe etc toto ut supra et promisit warandiam more solito (alles als boven en hebben beloofd te waren als gebruikelijk) ende allen commer ende calangie daer in wesende altemael af te doen den selven datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832