Menu

Documenten

Document R-1528-14-7920-57v

Peter soen wilner (wijlen) Wouter Vermee ut maritus et tutore (als man en voogd) Daneelen sua uxoris (zijn vrouw) dochter wilner (wijlen) Jan Peter Nauwe een vierde gedeelt hem toebehorende wuijt ende van eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van een mud roggen erffpachs alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van allen ende eenen ijegelijcken alsulcke goeden als Denis ende Cornelis frates (gebroeders) kijnderen wilner (wijlen) Daneel Denis, ende Jan soen wilner (wijlen) Jan Reijnen soen van Broechoven ut maritus et tutore (als man en voogd) Hillegonde sua uxoris (zijn vrouw) dochter wilner (wijlen) Daneel Denis voers als den selven ende elcke van hen van der doot wilner (wijlen) Daneel Denis voers met recht van versterven toecomende sijn, alsoe waer die goeden voers gelegen mogen sijn ende men die erghens in hennen naem bevinden mach eest in harden in weken in dijepen ofte in drogen, noch hijer toe een vierde ghedeelt in een halff mud rogge erffpachs hem toebehorende, alle jaer te gelden ende te betalen, op Onser Lieve Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck erffs tot weije liggende vijffvierdevaet saet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch aen een stede geheijten die Hasselt tussen erffe Peter Pauwels Peter deen sij, ende tussen erffe Jan Gherit Wouters op die ander sij, streckende vande ghemeijnten totte erffe Lambrecht Roeloffs soen ut patet (zoals blijkt) in verscheijden scepenen brijeven van Tilborch daer op gemaeckt volcomelijcke begrepen staet, ende welcke twee vierde gedeelten voers te weten tsamen sees lopen rogge Peteren aencomen ende verstorven sijn van Korstiaen weduwe wilner (wijlen) Aert sBonten alsoo hij zede supportavit (heeft overgegeven) Arijaen soen Michiel Roeloffs soen simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) met affgaen ende vertijen als dat behoerlijcken ende recht is, ende heeft geloeft Peter vercoper voers ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen etc ende allen commer van sijnre wegen daer in wesende altemael af te doen den selven datum den vi decembris scabini Joest ende Leemans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832