Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7920-64v

Jenneken weduwe wilner (wijlen) Arijaen Beij cum tutore (met haar voogd) een mud roggen jaerlijcken ende erffelijcke pacht haer toe behorende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten drie loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren soen deen sij ende tussen die ghemeijnen straet aen die ander sij streckende vande erffe Jan Jan Nauwen soen totter ghemeijnten toe aldaer Item noch uit ende van eenen stuck beempts drie loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in Dalem tussen erffe des Convent van Tongerloe deen sij, ende tussen Peter Cornelis van Eijnde dander sij streckende vande erffenis Laureijs Henrick Zwijsen soen totte erffe geheijten die Groote Heijninghe tot Rijel als sij zede ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gerijden zoen wilner Herman Heijsten simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) met affgaen ende vertijen als dat behoerlijcken ende recht is, ende heeft geloeft Jenneken weduwe cum tutore (met haar voogd) te weten Arijaen haer soen als een principalael sculderse super se et bona sua (op zich en haar goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in haer naem te doen houden sonder ennich wederseggen ende allen commer van haere wegen aff te doen den selven datum vii januarij scabini Vet ende Leemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832