Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1528-14-7921-10v

Condt sij een jegelijcken want Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels soen geloeft ende gevest heeft Elijzabeth dochter wilner (wijlen) Jans van Spaendonck met haren gecozen voecht ende momber eenen jaerlijcken ende erfflijcken pacht van achtijen loepen roggen alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwen dach Lichtmisse, uit ende van eenen huijs hoff met sijnen gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch aen die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren soen deen sij ende tussen die ghemeijn straet dander sij, ende metten eenen eijnde, streckende metten anderen eijnde aen erffe Jan Smit Nauwen soen Item uit ende van een stuck landts acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in der parochie voers In Sterts Hoeve tussen erffenis Meeus Peter Meeus soen deen sij, ende tussen erffe Peter Willem sBeren soen cum alijs (met anderen) dander sij, gelijck dat altesamen in een principalen erffbrijeff daer op ghemaeckt volcomelijcken begrepen staet welcken brijeff voers den daet daer van begrijpt duijsent vijffhondert ende twintich den acht en twintichsten dach inde maent januarij soe hijer onder voer ons scepenen ondergescreven gestaen Gherit Vrancken soen als man ende momber Elijzabetten sijnre huijsvrouwen dochter wilner (wijlen) Jans van Spaendonck voers ende heeft geconsenteert ende van gratien verleent Henricken soen wilner (wijlen) Cornelis Appels ende sijne nacomelingen dat sij die achtijen loepen rogge erffpachs voers altijt sullen moegen lossen ende quijten tot hunne schoensten altijt tot Lichtmisse met der somme van twee en vijfftich Rijnsgulden xx stuijvers het stuck de Philippusgulden voer xxv stuijvers ende Gouwen gulden xxviii stuijvers et sic ghequeten ende Sinte Johan te voren op te seggen etc ende altijt met verschene pacht te weten dat Gherit voers Henrick voers noch tot dees xviii loepen rogge erffpachs voers op datum van huijden gedaen heeft aen gelden acht rijnsguldens xx stuijvers t stuck etc daer omme soo is den voers loss alsoe .... datum den xxxi januarij scabini Zwijsen ende Leemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832