Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7921-41r

Willem soen wilner (wijlen) Steevens vande Hoeven soen twelleff loepen rogge jaerlijcken ende erffe pacht hem toebehorende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen huijs hoff met sijnen gronde ende erffe daer aan liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren soen deen sijde, ende tussen die gemeijn straet dander sij streckende van der erffe Henrick Cornelis Appels zoen tot ghemeijnder straeten toe aldaer ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gherijden soen wilner (wijlen) Herman Heijsten soen simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) met affgaen ende vertijen als dat behoerlijck ende recht is ende heeft geloeft Willem vercoper voers super se et bona sua (op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven aff gaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden en in sijner naem te doen houden sonder enijch wederseggen ende allen commer ende calangije daer in wesende altemael van sijnre wege aff te doen den selven datum xxvii martij scabini Vessem ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832