Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7921-45v

Alle alsulcken tocht ende recht van tochte wegen als hij Cornelis die Beer hadde in een huijse hove ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in de parochie van Tilborch ter plaetsen geheiten aen die Hasselt tussen erffe Peter Wouters Vermee deen sijde, ende deen eijnde, ende tussen die gemeijnen straet dander sijde ende dander eijnde heeft hij opgedragen ende overgegeven sijn wittige kijnderen die hij Cornelis voers verweckt ende vercregen hadde bij Heijlwijgen sijn wittige huijsvrou dochter Claes Steven Reijnen soen et promisit ut debitor principalis super se et bona sua (en heeft beloofd als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) nimmermeer van tochte wege daer op te sprecken of te doen sprecken met eghene hande recht geestelijck noch waerlijck datum den ix april scabini Zwijsen ende Leemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832