Menu

Documenten

Document R-1529-14-7921-46r

Jan zoen Cornelis die Beer, ende met hem Henrick soen wilner (wijlen) Wouter Goeijens ut maitus et tutore (als man en voogd) Ana sua uxoris (zijn vrouw) dochter Cornelis die Beer voers voer hen selven ende voer Cornelissen hunne bruer ende zwager onmondich sijnde daer sij voer instaen ende geloefft hebben, elck hun recht ende gedeelte in een huijs hoff ende erffe ut supra(als boven) in die tocht supportaverunt (hebben overgegeven) Peter soen Cornelis die Beer hunne brueer ende zwager et promiserunt warandiam (en beloofden te waren) elck sijn recht ende gedeelt dempto (behalve) dat Peter voers hijer uit sal gelden ende betalen eenen jaerlijcken ende erfflijcken schijns van anderhalven Auwen Grooten te betalen aende heer van Tilborch opte gewonelijcken schijns dach, ... in Tilborch ii 1/2 plack erffschijns, aen Aert van Eerzel een mud roggen erffpachs ende tot Tilborch te leveren, ... in Tilborch vier lopen rogge erffpachs, Noch aen die erffgenamen van Embrecht van Aerl iii 1/2 Rijnsgulden iiiii stuijver die te loss staen nae inhout scepenen loss brijeven van Tilborch daer op gemaeckt etc ende allen commer elck van sijn gedeelt daer in wesende aff te doen den selve datum et scabini.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832